ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLU İŞYERLERİ

KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜZÜĞÜ

(02.11.2013 tarihli 1. Olağan Genel Kurulda yapılan değişiklikler işlenmiştir.)

 

I- GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: SENDİKANIN ADI MERKEZİ VE ADRESİ

a) Sendikanın adı: Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası

b) Kısa adı:  ENERJİ İŞ

c) Sendikanın Genel Merkezi Ankara’dadır. Sendika Genel Merkezi’nin başka bir ile taşınmasına Genel Kurul, il içinde başka bir adrese taşınmasına Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

d) Sendikanın Adresi: Menekşe 1 sok. No:10/A Daire:4 Kızılay – ANKARA.

Madde 2 : SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERECEĞİ HİZMET KOLU

Sendikanın faaliyet göstereceği hizmet kolu “Enerji, Sanayi Ve Madencilik Hizmetleri” hizmet koludur.

  1. 3: SENDİKANIN AMAÇLARI

ENERJİ İŞ ;

Çalışanların ekonomik, sosyal, demokratik, mesleki hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek, üyeleri arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmek, Atatürk’ün Önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin: Bağımsızlığını, Egemenliğini, Ulus ve Ülke Bütünlüğünü, Laik Düzenini, Demokratikleşme, Çağdaşlaşma ve Sosyal Devlet Hedefini geliştirmek ve bu amacı gerçekleştirmek için:

a) Sendikal hakların, toplumsal barışın temel öğelerinden biri olduğu ve tüm çalışanlara ulusal ve evrensel belgelerle tanınan bir “insan hakkı” olduğu bilinciyle, çalışma alanındaki tüm çalışanların sendikalaşmasını, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların yaşama geçmesini ve çalışma koşullarının uluslararası normlara uyumunun sağlanmasını amaçlar.

b) Örgütlenme ve çalışma alanındaki tüm kamu çalışanlarının birlikte dayanışma içinde hareket etmek üzere en geniş sendikal birliğini amaçlar.

c) Tüm maddi değerlerin yaratıcısı emek olduğundan hareket ederek sendikal mücadelenin bağımsızlık, demokrasi ve sınıf mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle; çalışma yaşamında, üyelerin ekonomik, demokratik, sosyal, hukuksal, siyasal, eğitsel, kültürel, mesleksel ve özlük hak ve çıkarlarının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlar.

d) Hizmet koluna giren alanlarda ve ülkemizin genel politikalarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve denetiminde, her aşamada çalışanların söz ve karar sahibi olmasını amaçlar.

e) Hizmet Kolumuzda çalışan kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin mücadeleyi amaçlar.

f) Hizmet Kolumuzda çalışan engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı, engellerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmeyi ve olanaklar sunmayı amaçlar.

g) Nitelikli hizmet için Kamu Çalışanı yetiştirilmesi ve kamuda çalışanların niteliklerinin hizmet içi eğitimlerle arttırılması, hizmet kolunda meslek grupları arasındaki iş barışının sağlanması için mücadeleyi amaçlar.

h) Tüm Uluslar arası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslar arası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı amaçlar.

 

Madde 4: SENDİKANIN FAALİYET KONULARI, GÖREV VE YETKİLERİ

ENERJİ İŞ ;

a) Devletin bağımsızlığını, milletin egemenliğini, hukukun üstünlüğünü savunur. Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesi ve geliştirilmesi için mücadele eder.

b) Amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasadan ve yasalardan, iç hukuk hükümlerinden sayılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin onaylayarak taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve belgelerden doğan tüm hak ve yetkilerini kullanır.

c) Anayasa, yasa ve yönetmelikler gibi her türlü mevzuattaki demokratik olmayan maddelerin kaldırılması, demokratik, insan onuruna yaraşır, sakat ve güçsüzleri koruyan ve gözeten bir çalışma ortamı sağlanması için mücadele eder, kadın üyeler için ek haklar sağlamaya çalışır.

d) Üyeleri adına Kamu İşveren Kurulu ile toplu görüşmeye katılır, toplu sözleşmenin sonuçlandırılmasına taraf olur.

e) Sendikal faaliyetler nedeniyle açığa alınma, görevine son verilme, sürgün, gözaltı, tutuklanma, hüküm giyme, sakatlık, ölüm, doğal afet, yangın, ölümcül hastalık durumlarında üyelerine maddi ve hukuki yardımda bulunur.

f) Sendika üyelerinin toplum için yaptıkları hizmet / üretim ve taşıdıkları sorumluluklarının öneminin kamuoyunda dikkate alınmasını sağlar.

g) Karşılıklı deneyim ve bilgi aktarımında bulunmak ve sınıf dayanışmasının gereği olarak amacına uygun ulusal ve uluslararası üst örgütlere üye olur, Genel Kurul ve toplantılarına delege, temsilci ve gözlemci gönderir, onları toplantılarına çağırır ve yayın değişiminde bulunur.

h) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mallar edinir.

i) Çalışma yaşamına yönelik her türlü anayasal ve yasal düzenlemenin “toplu sözleşme ve grev hakkı” içermesi için demokratik ve meşru yollardan mücadele eder.

j) Üyelerinin yaptığı işe, harcadığı emeğe uygun, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam ve adaletli bir ücret sağlanması, üyelerinin adil, tarafsız bir atama ve yer değiştirme ile mesleğinde ilerleme hakkından yararlandırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasını için çalışır.

k) Amaçları doğrultusunda üyelerini bilinçlendirir, meşru ve demokratik mücadele yöntemlerini kullanır.

l) Üyelerinin veya hizmet kolundaki diğer kamu çalışanlarının menfaatlerini korumak için mahkemelerde dava açar, açılmış olan davalara katılır.

m) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda sayılan diğer faaliyetleri gerçekleştirir.

Madde 5 : SENDİKANIN ÇALIŞMA İLKELERİ

ENERJİ İŞ ; Örgütsel olarak tam bağımsız, demokratik iç işleyişe sahip bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın ana ilkeleri şunlardır:

a) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi kanaat, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerinin birlik ve dayanışmasını esas alır.

b) Amaç, yetki ve görevleri doğrultusunda yapacağı çalışmalarda, sendikalı olmanın getireceği kazanımlarda ve sendika etkinliklerinden yararlanmada üyeleri arasında hiç bir ayrım gözetmez.

c) Sendikal birimlerde alınacak kararların oluşturulmasında tartışma, eleştiri, özeleştiri, ikna yöntemlerini uygular. Görüş ayrılıklarında azınlıkta kalanların haklarına saygı gösterir, ancak yetkili organlarca alınan kararlara tüm üyelerin uymasını esas alır, demokratik merkeziyetçilik ilkesini savunur.

d) Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini benimser, en alt kadrolardan en üst yönetim birimlerine kadar bütün delege, temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve üyeler tarafından seçilmesini sağlar.

e)Hükümetler, işverenler, siyasi partiler, kurum ve kuruluş yönetimleri karşısında bağımsızdır.

f)Kamu makamlarından, yabancı devletlerden ve Türkiye dışındaki kurum ve kuruluşlardan mali yardım ve bağış kabul etmez.

g) Sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini savunur, ulusal ve uluslararası sendikalar ailesinin onurlu bir bileşeni olmayı amaçlar.

h) Her hizmet kolunda ve ülke düzeyinde sendikal birliğin sağlanması için çalışır.

ı) Kadın haklarının geliştirilmesi, kadının sendikal mücadelede öncü rolünün geliştirilmesi için yöntem geliştirir.

II- ÜYELİK

Madde 6 : ÜYE OLMA

a) Tüzüğün 2. Maddesinde belirtilen hizmet koluna bağlı işyerlerinde ve eklentilerinde çalışan herkes sendikaya üye olabilir

b) Üye olmak isteyenler üç nüsha olarak doldurup imzaladıkları üye kayıt formu ile Merkez Yönetim Kuruluna yada Şube Yönetim Kuruluna başvururlar. Şube Yönetim Kuruluna yapılan başvurular 5 işgünü içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir. Başvuru en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Üyeliği kabul edilmeyenlerin kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Yargı organının bu konudaki kararı kesindir.

c) Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini kendisine verir, bir örneğini sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere iş verene verir.

d) Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Madde 7: ÜYELİĞİN DEVAMI

a) Sendikanın Merkez ve Şube Yönetim Kurullarında görev almalarından dolayı işyerlerinden izinli ayrılan sendika üyelerinin üyelik sıfatları, üyelik ödentisi ödemek koşuluyla devam eder.

b) Sendika çalışma alanı içinde kalmak koşuluyla işyeri değişiklikleri sendika üyeliğini etkilemez.

c) Sendika merkez ve şube organlarına seçilenlerin bu görevleri sürerken emekli olmaları durumunda üyelik ve yöneticilik görevleri aidatlarını ödemek koşulu ile ilk Genel Kurula kadar devam eder.

Madde 8: ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

a) Askere alınan üyenin üyeliği bu görev süresince askıya alınır.

b) Sendika üyelerinin geçici bir süre için işsiz kalması ve herhangi bir nedenle ücretsiz izine ayrılması durumlarında, bu sürenin sona erip tekrar işbaşı yapılıncaya kadar ki sürede üyelik askıya alınır.

c)Üyelerin 4688 sayılı Sendikalar Kanununun 15. maddesinin hükümlerine göre görev almaları durumunda bu görevlerinde kaldıkları sürece üyelikleri askıda kalır

d) Tüzüğe aykırı eylemlerde bulunma durumunda Merkez Disiplin Kurulunca tüzüğe aykırı eylemde bulunduğu belirlenen üyenin üyeliği genel kurulca bir karar verilinceye kadar askıya alınır.

Madde 9 : ÜYELİKTEN AYRILMA

a) Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyeler ayrılma gerekçesini bildirmek zorunda değildir. Üyelikten çekilme üyenin borç yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b) Üyelikten çekilme, çekilme bildiriminin Kurumuna  verilmesiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimini alan sendika görevlisi, kayıt defterine işlemek ve aldığına ilişkin bir belgeyi derhal üyeye vermek zorundadır.

c) Üyelikten çekilen bildirimin bir örneğini dosyasında saklaması için işverene gönderir.

d) Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini kendisine verir, bir örneğini sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere iş verene verir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderir.

Madde 10: ÜYELİKTEN ÇIKARMA

a) Üyelikten çıkartılmayı gerektirecek bir suç işleyen ve bu suçu Disiplin Kurullarınca tespit edilen üye yada yöneticilerin üyelikleri Merkez Disiplin Kurulunca ilk Genel Kurula kadar askıya alınır ve Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkartılır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

b) Aşağıda belirtilen nedenlerle üye sendikadan çıkarılır:

1- Sendikanın ana tüzüğüne veya yönetmeliklerine uymamak

2- Sendikanın ilkelerine, amaçlarına, hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini baltalamak.

3- Üyeler arasında birlik ve dayanışmayı bozucu yıkıcı davranışlarda bulunmak.

4- Sendika mal varlığı ile ilgili hırsızlık yada yetkiyi kötüye kullanma dolandırıcılık ve rüşvet fiillerinden birisini işleyen ve bu suçu yargı organlarınca sabit görülen üye üyelikten çıkarılır.

Madde 11 ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

a) Sendika üyesinin başka bir hizmet koluna geçmesi,

b) Sendika üyesinin ölümü,

c) Sendika üyesinin görevden uzaklaştırılmasının kesinleşmesi,

d) Sendika üyesinin emekli olması hallerinde üyeliği düşer. Ancak emeklilik halinde organsal görevleri seçildiği dönemin sonuna kadar devam eder.

Madde 12 : ÜYELİK ÖDENTİSİ

Aylık ödenti tutarı, üyenin damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının %0.5 (binde beşi)i kadardır. Sendikanın üye listesini işverene bildirmesiyle üyelik ödentisi bordrolarından kesilerek, ilgili banka hesap numarasına işveren tarafından yatırılır ve ödenti listesinin bir sureti sendika genel merkezine işverence gönderilir. Üyelik ödentilerini 5 gün içinde ilgili banka hesabına yatırmayan işverenler hakkında kanuni işlem başlatılır ve yatırılmayan ödentiler, bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz uygulanarak tahsil edilir.

III. SENDİKANIN MERKEZ ORGANLARI

Madde 13 : ENERJİ İŞ’in ORGANLARI ŞUNLARDIR

I- Sendika Merkez Zorunlu Organları

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetleme Kurulu

d) Merkez Disiplin Kurulu

II- Sendika Merkez Danışma Organları

a) Başkanlar Kurulu

b) Genel Temsilciler Kurulu

Madde 14: SENDİKA MERKEZ GENEL KURULU

Sendika Genel Kurulu üyelerden oluşur. Sendika üye sayısının 1000’i geçmesi durumunda Sendika Genel Kurulu Delegelerle yapılır. Delegelik bir organ değildir.

Sendika Merkez Genel Kurulu sendikanın en üst ve yetkili organıdır.

a) Sendika Merkez Genel Kurulu Şube Genel Kurullarında seçilen delegelerle Genel Merkez Yönetim ve Denetleme kurulu asıl üyelerinden oluşur. Delege toplam sayısı; 5000 üyeye kadar 200 delege, 7500 üyeye kadar 225 delege, 10000 ve üzeri üye sayısına ulaşıldığında ise 250 delege sayısını geçemez. Delege sıfatı müteakip olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

b) Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen organlarda görevli doğal delegeler toplam delege sayısından çıkarılır. Sendikanın toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece her bir delegenin seçimi için gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek o şubenin delege sayısı bulunur. Bu şekilde bulunan şube toplam delege sayısı, şubeye bağlı illerin üye sayıları oranında illere dağıtılır, böylece her il, üyesi oranındaki delege sayısı ile temsil edilir.

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen delegeler toplamı ile delege tam sayısı arasındaki fark kadar delege (b) fıkrası uyarınca yapılan bölme işlemleri sonucu en fazla küsuratı bulunanlardan başlamak üzere şubelere birer delege daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da eksik delege kalırsa, bu eksik delege sayısı en çok üyeli şubelerden başlayarak her şubeye birer delegelik verilerek delege tam sayısı tamamlanır.

d) Şube Genel Kurulunda, Merkez Genel Kurul Delegeliğine aday olanlar en fazla oy alış esasınca delege seçilirler. Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulları seçim tutanaklarını esas alarak delegeleri isimlendirir ve şubelere bildirir.

e) Seçilen delegeler tayin ile seçim bölgesinin dışına gitse bile yeni Genel Kurul delegeliği seçimi yapılana kadar delegeliği devam eder.

f) Herhangi bir nedenle üyeliği sona eren delegenin delegeliği sona erer. Yerine başkası delege olarak kabul edilemez. Delegeliğin yedeği yoktur.

Madde 15 : SENDİKA GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTI ZAMANI BİÇİMİ ÇAĞRI USULÜ, OY VE KARAR ŞEKLİ

a) Toplanma Zamanı, Biçimi ve Yeri :

Merkez Genel Kurulu bağlı olunan konfederasyonun genel kurul sürecine uygun olağan olarak toplanır. Merkez Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir olağan olarak toplanır. Toplanma yeri, sendika genel merkezinin bulunduğu il merkezidir. Genel kurul takvimi, MYK tarafından genel kurulun yapılacağı tarihten önce saptanarak örgüte duyurulur.

b) Çağrı Usulü :

Genel kurul çağrısı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarih,saat, adres, toplantı gündemi, çalışma raporu, gerçekleşen ve öngörülen bütçe en az 15 gün önceden Merkez Yönetim Kurulunca tüm delegelere gönderilir.

c) Toplantı Çoğunluk Sayısı :

Toplantı çoğunluk sayısı, toplam delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, durum tutanakla tespit edilir ve 15 günü geçmemek kaydıyla ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üye tamsayıları toplamının iki katından az olamaz.

d) Karar Yeter Sayısı :

Genel kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğudur.

e) Oy Hakkı ve Oylama Şekli :

Her delegenin tek oy hakkı vardır, bu hak hiçbir şekilde devredilemez ve vekalet suretiyle oy kullanılmaz. Kongre başkanlık divanı ve komisyon seçimleri ve önergelerin görüşülmesi dışında bütün seçimler serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Genel kurulda delege olmayanlar oy kullanamaz.

Madde 16 : OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTISI

a) Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulları gerekli gördüğü durumlarda veya Genel Kurul delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde görüşülmek istenen gündemle Genel Kurul olağanüstü toplanır. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Gündem dışı konular görüşülmez, önerilerde bulunulamaz. Diğer hususlar yönünden olağan genel kurul toplantısı esasları geçerlidir.

b)Yönetim Kurulu Asil üyeliklerindeki boşalmalar nedeniyle çağrılan yedek üyelerin tüketilmesinden sonra üye sayısının yarısından aşağıya düşmesi halinde Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde yasal mevzuatta belirtilen yöntemler uygulanır.

Madde 17 : ÜST KURULA ÜYE OLMA ÇEKİLME VE DELEGELİKLER

a) Sendikanın ulusal ve uluslararası bir üst kuruluşa üye olmasına veya üyelikten çekilmesine genel kurula katılan delege sayısının 2/3 (iki bölü üç)ünün oyu ile karar verilir.

b) Yurt içi veya yurt dışı üst kurul toplantılarına sendikayı temsilen katılacak delegeler Merkez Genel Kurulunda seçilir. Seçimde en fazla oy alan sırasıyla üst kurul delegeliğine seçilmiş olur.

Madde 18 : SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

a) Sendika üyesi olmak.

Madde 19 : MERKEZ GENEL KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi Genel Kurula katılan delegelerin 1/10 unun yazılı teklifi ile mümkündür.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri şunlardır :

a) Sendika merkez organlarının seçimi

b) Tüzük değişikliklerinin yapılması

c) Bir önceki dönem Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması

d)Merkez Disiplin Kurulu kararlarının görüşülerek karara bağlanması

e) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı öngörülen bütçenin görüşülerek karara bağlanması.

f)Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

g) Şube Yönetim Kuruluna seçilenlerden (yasanın ölçütleri çerçevesinde) aylıksız izinli sayılacakların sayılma kriterlerin belirlenmesi

h) Sendika üyelerine yapılacak ekonomik, sosyal ve kültürel yardımların esaslarının belirlemek.

i) Yurt içinde ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe yada üyelikten ayrılmaya karar vermek.

j) Sendikanın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sendikal kuruluşlara gönderilecek delegeleri seçmek.

k) Aynı hizmet kolunda bulunan başka bir sendika ile birleşme, ona katılmaya yada sendikaya katılmaya karar veren diğer bir sendikanın katılımına karar vermek. Ancak bu karar genel kurula katılan delegelerin 2/3(iki bölü üç)ünün oyu ile alınabilir.

l) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının, hak ve borçlarının nereye devredileceğine karar vermek.

m) Sendika tüzüğüne uygun kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek.

n) Mevzuata veya sendika tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

o)Sendika şubesi açmak, birleştirmek veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek, şubelerin kapatılmasına karar vermek.

Madde 20: MERKEZ YÖNETİM KURULU TANIMI, KURULUŞU VE TOPLANTI BİÇİMİ

a) Merkez Yönetim Kurulu Sendika Genel Kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

b) Merkez Yönetim Kurulu seçimleri Genel Kurulca yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Merkez Yönetim Kurulu yedi asıl üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek üyeliklere ayrı ayrı aday olunur. Merkez Yönetim Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kendi aralarında iş bölümü yapar. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri, Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri görevleri birer kişi tarafından üstlenilir. Diğer iki asıl üye sendikanın ihtiyaçlarına göre görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu içindeki görev bölüşümlerinde tüm kurul üyeleri arasında anlaşma sağlanamazsa gizli oy açık sayımla her bir göreve bir kişi seçilir. Bu işlemler karar defterine yazılır.

c) Merkez Yönetim Kurulunda profesyonel olarak görev yapma süresi üst üste iki dönemle sınırlıdır.

d) Merkez Yönetim Kurulu en geç ayda bir toplanır. Toplantıya Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, yokluğunda en yaşlı Merkez Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

e) Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karalar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde ise toplantı başkanının katıldığı taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.

f) Merkez Yönetim Kurulundaki eksilme durumunda en geç 15 gün içinde yedek üyeler arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Merkez Yönetim Kurulu üyeliği için çağrı yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı bu şekilde tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında yeniden görev dağılımı yaparlar.

g) Merkez Yönetim Kurulu sendika genel kuruluna karşı sorumludur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri görevli oldukları sekreterliklerle ilgili çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 21 : MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

I - Genel kurul kararlarını uygulamak

2- Taşınmaz malların alım ve satımı ile ilgili yetkileri kullanmak, demirbaş eşyanın terkini veya şubelere devri konularında karar vermek.

3- Üyelerin ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacı ile eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları, kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek.

4- Sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacı ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanmak.

5- Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak.

6- Üyelerinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi vb konularda ilgili kurullarda yer almak ve görüş bildirmek, toplu görüşmede üyeleri adına taraf olmak, toplu sözleşme sonucunda uzlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idare kurullara üyeleri arasından temsilciler göndermek.

7-Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması vb konularda görüş bildirmek üzere kamu işveren vekili ile Sendika üyeleri arasından belirleyeceği temsilcilerle kurum idari kurullarının oluşumuna katılmak.

8-Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.

9-Genel Kurulda belirlenen ölçütler ve verilen yetki doğrultusunda şube açılmasına, şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına, şubenin merkezinin bulunduğu ilin tespitine karar vermek, şube genel kurullarının yapılma zamanı ve gerekli işlemlerini izlemek ve uygunluğunu sağlamak, şubeler arasında eşgüdümü sağlamak, şubelerin sendika amaçları doğrultusunda çalışmalarını yönlendirmek.

10-Sendikanın yeni örgütlendiği iş yerlerinde üyelerce belirlenmiş işyeri temsilcilerini, ilk temsilcilik seçimine kadar, şube yönetim kurullarının teklifi ile atamak ve yetki belgesini düzenlemek.

11-Sendika merkezinde gerekli gördüğü çalışma birimlerini oluşturmak, yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek, sendika personelinin belli konularda görevlendirilmesi, yetkili kılınması veya yetkilerin kaldırılmasına karar vermek.

12-Toplu sözleşme görüşmelerine sunulacak taleplerin belirlenmesi için işyeri temsilcileri kanalı ile önerileri toplamak, geniş kurullarda bu önerilerin olgunlaştırılmasını sağlamak, taslaklar hazırlayıp üyelerin bilgisine sunmak.

13-Sendikanın genel politikaları ve amaçları ile ilgili konularda gerektiğinde Danışma Kurulu oluşturmak

14-Toplu sözleşmeye ve diğer kurullara katılacak yöneticileri ve temsilcileri görevlendirmek ve yetkili kılmak.

15-Sendikanın gerek parasal konulardaki harcamalarda , gerekse sendikayı üçüncü kişiler önünde temsil ve akitlerde yönetim kurulunun en az iki üyesinin müşterek imza ile temsili için karar vermek.

16-Genel kurulca onaylanan öngörülen bütçenin asıl bütçeye dönüştürülerek uygulanmasına karar vermek.

17-Sendikanın örgütlü olduğu hizmet kolunda örgütlenmeyi, sendikanın ilkeleri doğrultusunda geliştirmek.

18-Üyelerinin sendikal eğitimlerini sendika amaç ve ilkeleri doğrultusunda hayata geçirmek.

19-Sendika üyelerinin sosyal, ekonomik, demokratik, mesleki, kültürel vb sorunlarının çözümlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

20-Sendika üyeliği başvurularını değerlendirmek.

21-Üyelerinin hizmet özellikleri, hizmet sınıfları ve mesleksel özellikleri dikkate alınarak “özlük kurulları” oluşturulabilir. Bu birimlerin başına Merkez Yönetim Kurulunca, yönetim kurulu dışından öncelik üyelere verilerek birer kişi görevlendirir. Özlük Kurullarının görevleri ve çalışma biçimleri yönetmelikle belirlenir.

22-Tüzüğün ilgili maddelerinde Merkez Yönetim Kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirir. Tüzüğün maddelerinde sayılan, genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışındaki tüm görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

23-Genel kurulun çıkarılmasını öngördüğü yönetmelikleri çıkarmak, yürütmek, ana tüzük değişiklik önerilerini hazırlayıp genel kurula sunmak.

24-Genel kurul kararlarına, tüzük ve yönetmeliklere, genel hükümlere ve yetkili kurul kararlarına aykırı hareket eden şube yöneticilerini Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek. Disiplin kurulu kararlarını uygulamak.

25-Sendikal amaçlar doğrultusunda panel, konferans, seminer, açık oturum vb. toplantılarla her türlü basın-yayın, propaganda çalışmalarını yürütmek.

26- Üyelerinin veya hizmet kolundaki diğer kamu çalışanlarının menfaatlerini korumak için mahkemelerde dava açılmasına, açılmış olan davalara katılınmasına karar vermek.

Madde 22 : MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-GENEL BAŞKAN

a)Sendikanın tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında Merkez Yönetim Kurulu adına temsil etmek.

b)Merkez Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu ve Merkez Yönetim Kuruluna bağlı Kurul ve Komisyonlara başkanlık etmek veya tüzüğe uygun olarak yerine bir Merkez Yönetim Kurulu üyesini yetkilendirmek.

c)Sendika adına yazılan yazıları imzalamak.

d)Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yada gerektiğinde sendikanın genel politikalarına aykırı olmamak koşuluyla Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumluluğu üstlenerek kendi kararı ile basın toplantısı / açıklaması yapmak, yazılı ve sözlü demeçler vermek.

e)Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yürütmekte olduğu işleri yakından izlemek, gerektiğinde yapılan işleri incelemek, bilgi almak, gerekli uyarılarda bulunmak ve aksayan işleri geçici olarak yürütmek üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirmek.

f)Sendika adına yayınlanan yayın organının sahipliğini üstlenmek.

g)Merkez Yönetim Kurulu kararıyla sendika birim ve organlarında inceleme yapmak üzere Merkez Disiplin ve Denetleme Kurullarına çağrı yapmak.

h)Yasaların, genel kurulun, tüzüğün ve yönetim kurulunun verdiği öteki görevleri yapmak.

2-GENEL SEKRETER

a) Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak.

b) Genel merkez bürolarının dosyalama ve yazışma işlemlerinin düzgün işleyişini sağlamak, yetkili kılındığı konularda yazı ve belgeleri imzalamak yada onaylamak.

c) Diğer sekreterlikler arasında eşgüdümü ve verimliliği sağlamak.

d) Sendika Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak.

e) Görev alanı ile ilgili personelin tayin, terfi ve azli konularında Merkez Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

f) Sendika tüzüğü ve programı doğrultusunda sosyal faaliyet konularında Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, karar altına alınan faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

g) Uluslararası demokratik ve sendikal kuruluşlar ile iletişimi ve ilişkileri sağlamak.

h) Sendika üyelerinin dinlenme gereksinimlerinin karşılanması için plan-proje hazırlamada, tekliflerde bulunmak, uygulamaları izlemek.

3-GENEL MALİ SEKRETER

a) Sendika gelirinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak.

b) Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir, gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Merkez Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunmak.

c) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.

d) Şubelere ve üye sayısı 200 (ikiyüz) üyenin üzerinde bulunan İl Temsilciliklerine zamanında sarf avanslarının gönderilmesini sağlamak, bunların gözetim ve denetimini yapmak.

e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak.

f) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak.

g) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile sendika mallarının (taşınır ve taşınmaz) sigorta ettirilmesini, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini sağlamak.

h) Genel Kurula sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir-gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunmak.

i) Sendikanın maddi çıkarları göz önünde bulundurularak hesapların hangi bankaya açılacağına Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

j) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Merkez Yönetim Kuruluna teklif vermek.

4-GENEL ÖRGÜTLENME VE EĞİTİM SEKRETERİ

a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereğinin yerine getirilmesine yardımcı olmak

b) Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak, bu konularda Merkez Yönetim Kuruluna raporlar hazırlayıp sunmak.

c) Sendikanın örgütlenmediği işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlamak.

d) Genel kurul delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak.

e) Sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun eğitim programları hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak

g) Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.

h) Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konuda verisel araştırmaların yapılmasını sağlamak, eğitimle ilgili dergi, broşür ve kitap gibi yayınların yayımlanmasını sağlamak.

i)Eğitim çalışmalarının gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulmasında önerilerde bulunmak.

j)Sendikanın basın yayın ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

k)Sendikanın süreli ve süresiz yayın etkinliklerini yürütmek.

l)Sendika kitaplığını kurup, geliştirmek.

m)Günlük basını izleyip derlemek ve bu konuda Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

n)Sendika yayınlarının dağıtımını sağlamak.

o)Öteki kuruluş ve kişilerle yayın değişimi yapmak.

5- GENEL HUKUK VE TOPLU SÖZLEŞME SEKRETERİ

a) Sendika ve üyelerle ilgili hukuksal konuların plan, program ve projelerini hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Hukuk bürosu oluşturmak, hukuk bürosunun çalışmasını izlemek Merkez Yönetim Kuruluna taşrada açılacak hukuk büroları ve görevlendirilecek avukatlarla ilgili öneriler sunmak.

c) Üyelere yapılacak hukuksal desteğin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

d)TBMM’ nin, hükümetin çalışma hayatı ve sendikacılık konusundaki çalışmalarını, yasa tasarılarını izlemek, bu konularda sendikanın öneri ve görüşlerinin taslağını hazırlamak / hazırlatmak, Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Sendikanın tüzük, yönetmelik, yönerge vb metinlerini geliştirici çalışmalar yapmak, yaptırmak ve Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Toplu sözleşme metinlerinin, sendika temsilcilerinin katıldığı çeşitli kurulların hukuksal yönü ile ilgili taslaklar hazırlamak.

g) Hizmet kolu çalışanlarının özlük ve meslek sorunlarının derlenmesi konusunda plan, program ve projeler hazırlamak Merkez Yönetim Kuruluna önermek

h) Kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurallara katılacak temsilcileri Yönetim Kuruluna önermek, seçilen temsilcileri Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek.

i) Hizmet kolu ile ilgili yasal düzenlemelerin çalışanların hak ve çıkarlarını karşılayacak biçimde gerçekleşmesine çalışmak.

j)İşveren tarafından işletilen dinlenme, barınma vb sosyal hizmet kurumlarından üyelerin daha iyi yararlanabilmeleri için araştırma yapmak, öneriler geliştirmek, uygulamayı izlemek.

k)Kadın çalışanların özel sorunlarını incelemek /inceletmek ve bu konularda öneriler geliştirmek.

l)Özürlü çalışanların durumlarını iyileştirici öneriler geliştirmek.

m)Özlük kurullarının çalışmasını sağlamak ve denetlemek.

Madde 23: MERKEZ DENETLEME KURULU

a)Oluşumu: Merkez Denetleme Kurulu üyeleri genel kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayımla seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek üyeliklere ayrı ayrı aday olunur. Seçilen üyeler seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir hafta içinde toplanarak kendi ararlarında başkan ve yazman seçerler.

b)Toplanma zamanı : Merkez Denetleme Kurulu ilk görev dağılımından sonra 6 ayda bir olağan denetimlerini yapmak üzere, gerekli gördüğü hallerde de ayrıca toplanır. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tam sayının salt çoğunluğu ile karar alır.

c)Yedek üyelerin çağrılması : Kurul üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde yedek üyeler arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre asil üyeliğe davet için çağrı Merkez Yönetim Kurulunca yapılır .Bu durumda kurulda tekrar iş bölümü yapılır.

Madde 24 : MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına istedikleri zaman katılacakları gibi 6 ayda bir Sendikanın mali ve idari bürolarını denetler, saptadığı hususları bir raporla Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

b)Merkez Denetleme Kurulu olağan genel kurulu toplantısına iki dönem arasındaki genel denetimlerini bir raporla bildirir.

c)Merkez Denetleme Kurulu Merkez Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararına uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

d)Tüzüğe, sendikanın benimsediği politikalara ve yasalara uygun idari ve mali denetim yapar.

e)Merkez Yönetim Kurulunun talebi üzerine şubeleri idari ve mali yönden denetler.

f) Harcamaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını inceleyerek evrakları izler, uygun göremediği işlemler için Merkez Yönetim Kurulunu yazı ile uyarır.

g) Denetimlerini sendika merkezinde, sendikaya ait evrak ve defterler üzerinde yapar. Denetime esas defter ve evraklar sendika merkezi dışına çıkarılmaz.

h) Merkez Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali işlerinde bir yolsuzluk ve usulsüzlük saptadığı takdirde durumu Merkez Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. Gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiili yada fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ve Disiplin Kuruluna sevk edilmelerini ister yada olağanüstü genel kurulu toplar. Şube denetleme kurullarının olağanüstü şube genel kurullarını toplama istemlerini karara bağlar.

Madde 25 : MERKEZ DİSİPLİN KURULU

a)Oluşumu : Merkez Disiplin Kurulu genel kurulca seçilmiş 3 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üyeler seçilir. Asıl ve yedek üyeliklere ayrı ayrı aday olunur. Seçilen üyeler seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir hafta içinde toplanarak kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçerler.

b)Toplantı Zamanı : Merkez Disiplin Kurulu başkan yada üyelerinin salt çoğunluğu yada merkez yönetim kurulunun yazılı çağrısı ile gündemli olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

c)Yedek Üyelerin Çağrılması : Kurul üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde yedek üyeler arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre asil üyeliğe davet için çağrı yapılır. Bu durumda ilk toplantıda tekrar iş bölümü yapılır.

Madde 26 : MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)Merkez Disiplin Kurulu Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Disiplin kurullarınca kendilerine bildirilen üyeler ve yöneticiler hakkında iddialarla ilgili olarak soruşturma yapar. Yazılı savunma alınmak koşulu ile soruşturma sonunda suçlu gördüğü üye ve yöneticilere yönetmelikle düzenlenen yaptırımları uygular. Üyelerin disiplin kuruluna başvuru yöntem ve koşulları yönetmelikle düzenlenir.

b)Merkez Disiplin Kurulu sendika tüzüğüne ve genel kurul kararlarına aykırı davrandığı belirtilen ve hakkında Merkez Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılması istenilen üyelerin soruşturmalarını yapar ve sonuçlandırır. Şube Disiplin Kurulu tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz edilen kararları görüşür ve sonuçlandırır, verdiği kararı, gereği için şube başkanına bilgi için üyeye bildirir.

c)Merkez Disiplin Kurulu bir seçim dönemine ilişkin çalışmalarını, aldığı kararları bir raporla genel kurula sunar.

Madde 27: BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu Genel Başkanın başkanlığında Merkez yönetim kurulu asıl üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu Başkanları ile Şube Başkanlarından oluşur. Gerektiğinde sendikanın uzman ve danışmanları oy hakkı olmaksızın bu kurula çağrılabilir. Başkanlar Kurulu, yılda en az 3 kez olağan, gerekli görüldüğünde Merkez Yönetim Kurulunun yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanır. Toplantı yeri, gün, zaman ve gündemi Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliğinde toplantı başkanının katıldığı görüş çoğunluk sayılır. Başkanlar Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Başkanlar Kurulu tarafından alınan kararlar Genel Sekreter tarafından Başkanlar Kurulu karar defterine yazılarak imza altına alınır. Başkanlar Kurulu karar defterinin her sayfası sıra ile numara verilerek noter tarafından onaylanır.

Madde 28: BAŞKANLAR KURULU’NUN GÖREVLERİ

a)Ülke içindeki gelişmeleri sendikal faaliyetler açısından değerlendirerek gerekli göreceği ilke kararlarını alır ve merkez yönetim kuruluna aktarır.

b)Sendikanın gelecek çalışma programı ile ilgili görüş ve önerilerini saptayarak merkez yönetim kuruluna aktarır.

c)Dönem içindeki çalışmaları değerlendirir, taşra birimlerinde doğan sorunlara çözüm önerir. Merkez organlarınca alınan kararların taşra birimlerinde uygulama durumunu değerlendirir, gerektiğinde olağanüstü genel kurul toplantısı konusunda tavsiye kararı alır.

d)Ana tüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ve yürürlükteki yönetmeliklerin değişecek maddeleri hakkında görüş belirtir.

e)Toplu sözleşme ve çeşitli uyuşmazlık konularında tavsiye kararları alır.

Madde 29 : GENEL TEMSİLCİLER KURULU

a) Oluşumu : Genel Temsilciler Kurulu, işyerlerinde doğrudan üyeler tarafından seçilen temsilciler arasından belirlenen sayıda temsilci (o şubenin genel merkez genel kuruluna katılacak toplam delege sayısının 1/10 u kadar), doğal üye sayılan Şube Başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinden oluşur.

İşyeri temsilcileri arasından Genel Temsilciler Kuruluna seçilecek temsilcilerin seçilme yöntemi:

Şube genel kurulu öncesinde işyerlerinde yapılan seçimlerde belirlenen temsilciler yeni oluşan Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Bu toplantı aynı zamanda Şube Temsilciler Kuruludur. Şube Temsilciler Kurulu genel merkez genel kuruluna göndereceği delege sayısının 1/10 u oranında temsilciyi Genel Temsilciler Kurulu üyesi sıfatıyla temsilciler içinden seçer. Bu seçim tutanakla belirlenir ve Şube Yönetim Kurulu tarafından Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Genel Temsilciler Kuruluna seçilen temsilcilerde herhangi bir nedenle eksilme durumunda yedekler sırasıyla asıl üyeliğe çağrılır.

b). Genel Temsilciler Kurulunun Toplanma biçimi ve zamanı : Genel temsilciler kurulu yılda en az bir defa toplanır. Merkez Yönetim Kurulu veya gerekli görüldüğünde kurul üyelerinin 1/5 inin yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kurul her oturumunda kendi içinde bir divan heyeti oluşturur, toplantıyı bu heyet yönetir. Alınan kararlar divanca hazırlanan “ kurul görüşmeleri ve sonuç bildirgesi” ile yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulur.

c) Görev ve Yetkileri :

1-Sendikal sürecin genel sorunlarını görüşmek, buna ilişkin politikaları strateji ve aktiviteleri belirlemek.

2-Şube ve temsilciliklerin faaliyetlerini görüşmek, mevcut sorunlarını tespit etmek ve gerekli görülen kararları almak.

3-Hazırlanan toplu sözleşme taslağına ilişkin görüş bildirmek ve toplu sözleşmede uyuşmazlık durumunda örgütsel tutumun tespit edilmesi için önerilerde bulunmak

4-Burada belirtilmeyen ancak tüzükten ve yasalardan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.

IV – ŞUBELER

Madde 30 : ŞUBELERİN AÇILMASI

Şubeler, sendika hakkında ve şubeye bağlı üyeler ile ilgili konularda bölgesi dahilinde, işverenlerle, kuruluş ve resmi daireler önünde Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler. Şubeler, il merkezlerinde kurulur işyerinin yönetim, coğrafi özellikleri ve üye sayısı göz önünde bulundurularak birden fazla il bir şube çatısı altında toplanabilir. Şubeler birleştirilebilir veya kapatılabilir. Bu ölçütler doğrultusunda şubelerin açılmasına ve şube genel kurullarının istemi ile birleştirilmesine Genel Kurulun yetkileri çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Kurucu Şube Yönetim Kurulu, şube açılacak bölge dahilinde görev yapan Sendika temsilcilerinin çoğunluğunun önerileri doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Atanan temsilcilerin temsilcilik görevleri devam edebilir.

Madde 31 : KURUCU ŞUBE VE TEMSİLİYET

Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şube kurucularının kuruluş dosyasını (Kuruluş başvuru dilekçesi ekinde şube kurucularının yetki belgesi, nüfus cüzdanı örnekleri, kamu görevlisi olduklarını gösterir belge) şube merkezinin bulunacağı ilin valiliğine alındı belgesi karşılığında teslim etmeleriyle şube kuruluş işlemleri tamamlanır. Şube kuruluşunun tamamlanmasından itibaren altı ay içinde ilk genel kurullarını yapmak zorundadır. Şubeler örgütlenme alanı kapsamında her konuda kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, noterler diğer muhataplar olan gerçek ve tüzel kişiler önünde tüzük ve merkez yönetim kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde sendikayı temsile yetkilidirler.

Madde 32 : ŞUBE ORGANLARI

I- Şube Zorunlu Organları

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

II- Şube Danışma Organları

Şube Temsilciler Kurulu

Madde 33 : ŞUBE GENEL KURULU

Şube genel kurulu şubelerin en yetkili organıdır. Şube genel kurulları; şube üye sayısının 1/5'i oranında, işyerlerindeki sendika üyelerince seçilen delegelerden oluşur. Bu şekilde bulunan delege sayısına, şube yönetim, denetleme kurulu asil üyeleri delege olarak ilave edilir. Şube genel kurulları 3 (üç) yılda bir Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan sendika genel kurulu takvimine göre ve sendika genel kurulundan en az iki ay önce toplanır. Şube genel kurulunun yapılacağı tarih, yeri ve zamanını şube yönetim kurulu, merkez yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla belirler. Şube genel kurulu şubenin bulunduğu ilde delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı önceden ilan edilmek üzere bu tarihten en geç 15 gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Şube olağanüstü genel kurulları, Yönetim Kurulu ve ya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da Şube Genel Kurul delege sayısının 1/5’inin yazılı isteği üzerine en geç  60 gün içinde toplanır .

Şube genel kurulunda organların seçimi yapılır, yönetim ve denetleme kurulu raporları görüşülür ve aklama yapılır, mevzuatta veya tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması gerçekleştirilir.

Madde 34 : ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI

a)Oluşumu: Şube Yönetim Kurulu, genel kurulca seçilmiş yedi asıl üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Seçilen üyeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir hafta içinde toplanarak, kendi aralarında Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Toplu Sözleşme ve Özlük Hakları Sekreteri, Şube Eğitim ve Yayın Sekreteri, Şube Hukuk Sekreteri olmak üzere seçimle görev dağılımı yapar.

b)Toplanma zamanı : Şube Yönetim Kurulu 15 günde bir toplanır. Toplantıya şube başkanı yokluğunda şube sekreteri, onun da yokluğunda en yaşlı üye başkanlık eder.

c)Karar Yeter Sayısı : Şube Yönetim Kurulu toplantısı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluk ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı taraf oy çokluğu sağlamış sayılır.

d)Yedek üyelerin çağrılması : Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, en geç 15 gün içinde yedek üyeler arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre asil üyeliğe davet için çağrı yapılır. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda yeniden görev dağılımı yapar. Yedek üyelerin tüketilmesinden sonra Şube Yönetim Kurulu sayısı salt çoğunluğun altına düşerse MYK 15 gün içinde şube temsilciler kurulunun önerilerini dikkate alarak geçici yönetim kurulu atar.

Madde 35: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR

a)Şube sınırları içerisinde bulunan işveren vekilleri, resmi kurumlar ve tüzel kişilikler karşısında sendikanın tüzel kişiliğini temsil eder.

b)Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygular.

c)Şube Genel Kurulu kararlarını uygular

d)Şube Temsilciler Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırır, şube ile ilgili konuları görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

e)Şube çalışmaları ve mali konular hakkında her ay sendika merkezine rapor sunar.

f)Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü başvurusunu inceler, işveren ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışır, çözümleyemediği konuları ise Sendika Genel Merkezine aktarır.

g)Şubeye bağlı işyeri temsilciliklerinin çalışmalarını ve sendikal faaliyetlerini koordine eder.

h)İşyeri temsilciliklerince önerilen işyeri sorumlularını atar ve yetkilendirir.

Yasaların, tüzüğün ve Merkez Yönetim Kurulunun verdiği öteki görevleri uygular.

Madde 36 : ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ

1-ŞUBE BAŞKANI

a)Şubeyi Şube Yönetim Kurulu adına temsil eder.

b)Şube Yönetim Kurulu ve Şube Temsilciler Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c)Diğer yönetim kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri izler, gerektiğinde inceler, bilgi alır, uyarır ve görev verir.

d)Sendikanın genel politikasına, ilke ve amaçlarına, Sendika Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olmamak koşuluyla basın toplantısı / açıklaması düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.

e)Gerektiğinde şube birim ve organlarında inceleme yapmak üzere Şube Disiplin ve Şube Denetleme kurullarına çağrı yapar.

f)Başkanlar Kuruluna şubeyi temsilen katılır.

g)Şubenin üyesi bulunduğu üst örgütlerin ilgili bölgesel birimlerine şube adına katılır.

h)Şubeye bağlı il temsilcilerinin çalışmalarını izlemek.

2- ŞUBE SEKRETERİ

a)Şube Başkanı bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

b)Şube Sekreterlikler arasında eşgüdümü ve verimli çalışmayı sağlar.

c)Sekreterliklerin ve bürolarının dosyalama ve yazışma işlemlerini koordine eder, yetkili kılındığı konularda yazı ve belgeleri imzalar ya da onaylar.

d)Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve ilgili kurullara sunar.

e)Şube sınırları içerisindeki diğer sendika ve demokratik kitle örgütleri ile iletişimi sağlar.

f)Üyeler arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler organize eder.

3. ŞUBE MALİ SEKRETERİ

a)Şubenin her türlü mali işlerinin yasalara, tüzüğe, yönetmeliklere, genel kurul kararlarına, şube ve Merkez Yönetim Kurulu karalarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

b)Şube gelir ve giderleri hakkında Şube Yönetim Kuruluna düzenli bilgi verir.

c)Şube bütçesi taslağını Genel Mali Sekreterin onayını alarak oluşturur ve şube mali raporunu hazırlayarak şube genel kuruluna sunar.

d)Şubeye bağlı iş yerlerinde sendika gelirinin toplanmasını ve genel merkez hesabına aktarılmasını sağlar.

e)Merkez Yönetim Kurulu tarafından gönderilen şube avanslarının bütçe esaslarına göre harcamasını yapar. İşyeri temsilciliklerinin avans- mahsup işlerini izler, muhasebe kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.

4. ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

a)Şubeye bağlı işyeri temsilcilerinin ve il temsilcilerinin sendikal çalışmalarını izler ve bu çalışmaların yürütülmesine, sorunların çözümüne yardımcı olur.

b)Şube sınırları içerisinde örgütlenme amaçlı plan ve programlar geliştirir, Şube Yönetim Kurulunun onayıyla uygular.

c)Şube sınırları içerisindeki üye hareketlerini takip eder, şube üye arşivini düzenler, bu konular hakkında aylık olarak Genel Örgütlenme Sekreterine rapor ve ilgili belgeleri sunar.

d)Şube genel kurulunun zamanında ve gereği gibi yapılması için Genel Örgütlenme Sekreteri ile koordineli çalışır.

5.ŞUBE EĞİTİM VE YAYIN SEKRETERİ

a)Şubenin her türlü sendikal eğitim programlarını planlar ve Genel Eğitim Sekreterliğince hazırlanan eğitim programını uygular.

b)Şube Yönetim Kurulunca düzenlenen panel, konferans, sempozyum vb. eğitim amaçlı etkinlikleri organize eder.

c)Periyodik olarak yada gerektiğinde şube çalışmalarını duyuran mektup ve duyurular çıkarır.

d)Genel ve yerel basını izler, basınla iletişimi sağlar, bu konularda Şube Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

e)Şube arşivini ve kütüphanesini düzenler, diğer kurum ve kuruluşlarla yayın değişimi sağlar.

6. ŞUBE TOPLU SÖZLEŞME ve ÖZLÜK HAKLARI SEKRETERİ

a)Şubeye bağlı işyerlerinde çalışanların özlük, sosyal ve mesleki sorunlarını saptar, çözüm önerileri üretir, gerekli girişimlerde bulunur. Bu çalışmalar hakkında genel özlük sorunları ve toplu sözleşme sekreterini bilgilendirir.

b)Toplu sözleşmeler için öneriler geliştirir, toplu sözleşmelerde mutabakata varılan ve imzalanan metinlerin uygulanmasını izler, saptanan olumsuzlukların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunur.

c)Şube sınırları içerisinde işveren tarafından işletilen dinlenme, barınma vb .sosyal tesislerden üyelerinin eşit bir şekilde yararlanmaları için girişimlerde bulunur.

7.ŞUBE HUKUK SEKRETERİ

a)Şube ve üyeleri ile ilgili hukuksal konuların plan program ve projelerini hazırlayıp şube yönetim kuruluna sunar.

b)Hukuk bürosu açılması ve görevlendirilecek avukatlarla ilgili önerileri sunar

Madde 37 : ŞUBE DENETLEME KURULU

a)Oluşumu : Şube Denetleme Kurulu üyeleri genel kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayımla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. seçilen üyeler, seçim sonuçlarını kesinleşmesinden sonra bir hafta içinde toplanarak kendi aralarında başkan, yazman ve üye olmak üzere seçimle görev dağılımı yapar.

b)Toplanma Zamanı : Şube Denetleme Kurulu ilk görev dağılımından sonra 6 ayda bir olağan, gerekli gördüğü hallerde de ayrıca toplanır. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tam sayının salt çoğunluğu ile karar alınır.

c)Yedek Üyelerin Çağrılması : Kurul üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyeler arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre asil üyeliğe davet için çağrı yapılır.

d)Görev ve Yetkileri : Şube Denetleme Kurulu her 6 ayda bir şubenin mali ve idari işlerini denetler. Saptadığı hususları Şube Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. Şube Denetleme Kurulu, iki dönem arasındaki denetimlerini bir raporla olağan genel kurula sunar. Yapılan denetimlerde

1-Kurul, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

2-Tüzüğe, harcama ilke ve prensiplerine uygun idari ve mali denetim yapar.

3-Harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını inceleyerek uygun görmediği işlemler için yönetim kurulunu bir yazıyla uyarır.

Madde 38 : ŞUBE DİSİPLİN KURULU

a)Oluşumu : Şube Disiplin Kurulu, genel kurulca seçilmiş 3 asil üyeden oluşur. asil üyeler kadar yedek üye seçilir. Seçilen üyeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir hafta içinde toplanarak, kendi aralarında bir başkan, bir yazman seçerler.

b)Toplantı zamanı : Şube disiplin kurulu başkan yada üyelerinin salt çoğunluğu ya da şube yönetim kurulunun yazılı çağrısı ile gündemli olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

c)Yedek üyelerin çağrılması : Kurul üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde yedek üyeler arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre asil üyeliğe davet için çağrı yapılır.

d)Görev ve yetkileri : Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden, sendikaya zarar veren ve örgütsel disiplini bozan davranışları, disiplin yönünden değerlendirmek ve gerekli işlemleri tesis etmek, Şube Disiplin Kurulunun görevlerindendir. Bu görevini şikayet, ilgili organın yazılı bildirimi üzerine veya doğrudan kendisi harekete geçerek yürüteceği soruşturmalarla yerine getirir. Diğer hususlar disiplin yönetmeliğine göre yürütülür.

Madde 39 : ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Temsilciler Kurulu Şube Başkanının başkanlığında Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri, Şube Disiplin Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu Başkanları ile İşyeri Temsilcilerden oluşur.

a)Temsilciler Kurulu yılda en az bir kez olağan, Şube Yönetim Kurulunun yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanır.

b)Toplantı yeri, günü, tarihi ve gündemi şube yönetim kurulları tarafından belirlenir.

c)Kararlar açık oylamayla ve katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oy eşitliğinde toplantı başkanının katıldığı görüş çoğunluk sayılır.

d)Temsilciler Kurulu tarafından alınan kararlar Şube Sekreteri tarafından noterce onaylanmış Temsilciler Kurulu karar defterine yazılarak imza altına alınır.

            e)Temsilciler Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

Madde 40 : TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREVLERİ

1-Sendikal sürecin genel sorunlarını görüşmek ; buna ilişkin politikaları, strateji ve aktiviteleri belirlemek

2-Şube ve temsilciliklerin faaliyetlerini görüşmek, mevcut sorunlarını tespit etmek ve gerekli görülen kararları almak

3-Toplu sözleşme taslağının hazırlanması, toplu sözleşmede uyuşmazlık durumunda örgütsel görüşün tespit edilmesi için önerilerde bulunmak.

4-Genel merkez temsilciler kurulu üyelerini seçer.

5-Burada belirtilmeyen, ancak tüzükten ve yasalardan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.

V. İŞYERİ TEMSİLCİLERİ

Madde41: İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TANIMI TEMSİLCİLİK AÇILMASI VE OLUŞUMU

Tüzüğün 2.maddesinde belirtilen Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmetleri hizmet kolunda 20 çalışan sayısını aşan her işyerinde işyeri temsilcisi seçilir. Seçilen iş yeri temsilcileri şube yönetim kurulunun önerisi ve genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.

İşyerindeki kamu çalışanı sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise iki, 601-1000 arasında ise üç, 1001-2000 arasında ise dört, 2000’den fazla ise beş sendika işyeri temsilcisi seçilir.

Çalışan sayısı 20 den az olan işyerleri, yönetim ve yerleşme özellikleri dikkate alınarak birleştirilebilir. Çalışan sayısı 20 yi aşmasına karşın yerleşim ve yönetim özellikleri bakımından bütünlük gösteren işyerleri de birleştirilebilir. Ancak birleştirme her işyerindeki üyelerin ayrı ayrı en az yarısının Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile , Şube Yönetim Kurulu tarafından Merkez Yönetim Kurulunun onayı alınarak gerçekleştirilir. Birleştirme işlemi işyeri temsilcilik seçimlerinden en az 30 gün önce kesinleşmek zorundadır

Bir işyerinde birden fazla temsilci seçilmiş ise bir hafta içinde aralarından birini baş temsilci, birini yazman seçerler. Aralarında görev bölüşümü yapamamışlarsa atamayı, şube yönetim kurulu önerisi ile merkez yönetim kurulu 15 gün içinde yapar.

Aynı işyerinde kabul edilmesine karşı yerleşim yeri bakımından işyeri temsilciliği Merkezinden ayrı olan birimlerde gerektiğinde işyeri temsilcisinin önerisi ile şube yönetim kurulu tarafından Sendika sorumlusu atanır. Sendika sorumlusu bağlı bulunduğu işyeri temsilciliğinin verdiği görevleri yapar. Sendika sorumlusunun çalışmalarından işyeri temsilcisi sorumludur.

İşyeri temsilciliklerinin seçimi yönetmelikle düzenlenir.

Madde 42 : İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ

İşyeri temsilcisinin yetki ve görevleri şunlardır

a)Sendikayı işyerinde temsil etmek

b)İşyerindeki çalışanlarda sendikalaşma bilincini geliştirerek onlara sendikanın amaç ve ilkelerini, yararlarını, çalışma tarzını anlatmak.

c)Üyelerin eğitim ve çalışma hayatı ile ilgili kararlara katılmaya ve organlarda görev almaya teşvik etmek.

d)Üye sayısını artırmak ve ödentilerin düzenli toplanmasını (aylıklardan kesilmesini) sağlamak.

e)Çalışanların dilek, şikayet ve önerilerini dinlemek, birlikte çözüm aramak yada durumu bağlı olduğu şubeye iletmek.

f)Üyelerle sendika arasında karşılıklı iletişimi sağlamak.

g)Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını izlemek, çıkacak sorunları bağlı olduğu şubeye bildirmek.

h) İşyerlerindeki üyelerin üyelikten ayrılmalarını veya yeni üye katılımlarını bağlı olduğu şubeye iletmek.

i)Sendikanın toplantılarına katılmak, bu toplantılara çalışanların katılımını sağlamak

j)Çalışmalar hakkında şubeye 3 ayda bir rapor vermek

k)Çalışanların görevlerini başarıyla yapmaları için, mesleki bilgilerin gelişmesine yardımcı olmak, bu konuda bağlı olduğu şubeye öneriler götürmek.

l)Seçildiği bölgede tek temsilci ise çeşitli kurum ve kuruluşlar karşısında sendikayı temsil etmek.

m)Yasaların tüzüğün, yönetmeliklerin ve üst yönetim organlarının verdiği öteki görevleri yürütmek.

Madde 43 : İL ve İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Kuruluşu: Şubelerin örgütlenme alanları kapsamına giren ve şubeye bağlanan il ve ilçelerde temsilcilik oluşturulabileceği gibi hiçbir şubenin örgütlenme alanına girmeyen ve şube olma yeterliliğine sahip olmayan il ve ilçelerde de temsilcilik oluşturulur. Temsilcilik yönetimi en az üç, en çok beş üyeden oluşur, yönetim kendi arasında başkan seçer ve görev dağılımı yapar. Şubenin örgütlenme alanındaki temsilcilikler şubeye bağlı olarak faaliyet gösterir. Temsilcilik oluşturulan yerin genelinde bulunan işyerlerinden seçilen temsilciler en geç bir hafta içinde toplanarak temsilcilik yönetimini belirler ve bağlı olduğu şubeye bildirir. Şubeye bildirilen temsilcilik yönetimi, şubenin önermesiyle Merkez Yönetim Kurulunca yetki belgesi düzenlenerek yetkilendirilir. Temsilcilik oluşturulan il ve ilçelerde temsilcilik seçimleri yapılamaması veya yeterli sayıda temsilci seçilememesi hallerinde, temsilcilik yönetimini belirlemek üzere, şube yönetim kurulunca yapılacak öneri doğrultusunda Merkez Yönetim Kurlunca atama yapılır ve yetki belgesi düzenlenir.

Görevleri: Sendikayı gerçek ve tüzel kişiler önünde temsil etmek, sendikanın hak ve çıkarlarını gözetmek, iş ve işlemlerini izlemek, örgütlenme çalışmalarını yürütmek, üye kaydetmek, bu amaçla çalışanların bulunduğu alanlarda ve kurumların toplantı salonlarında toplantı yapmak, çalışanları sendika konusunda bilgilendirmek, sendika tüzüğü ve üye formlarını dağıtmak, üyelik başvurularını teslim almak, üye kayıtlarını tutmak, üyelik durumlarıyla ilgili sorunları incelemek, bankalar ve diğer tüzel kişilerle yapılacak işlemleri yürütmek, temsilcilik kuruluş başvurusunu yapmak, bağlı olduğu şube çalışmalarına katılmak, üyeleri şube çalışmaları hakkında bilgilendirmek, üyelerin görüş ve önerilerini şubeye bildirmek, il veya ilçedeki işyeri temsilcilikleri arasında koordinasyonu sağlamak ve yasalarda belirtilen diğer çalışma ve görevleri yapmak.

VI – PARASAL KONULAR

Madde 44: SENDİKANIN GELİRLERİ

a)Üyelik aidatı

b)Tüzükte belirtilen faaliyetler ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilen gelirler.

c)Mal varlığının devri, temlik, kiralama ve satışlarından doğan gelirler ile faiz gelirleri

d)Bağış ve yardımlar

e)Gelirlerin, toplanma, muhafaza edilme ve kullanılma biçimi yönetmeliklerle düzenlenir.

Madde 45: SENDİKANIN GİDERLERİ

a)Tüzükte belirtilen amaçlar ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda gösterilen faaliyetler için yapılan giderler.

b)Üyelerin mesleki bilgi ve eğitimlerini tamamlamak için yapılan harcamalardan

c)Genel Kurul kararıyla belirlenen fonlara aktarılan paylardan oluşur.

Madde 46 : FONLAR

Sendika gelirlerinin bir kısmının aktarılacağı fonlar ve bu fonların oranları şunlardır;

a)4688 Sayılı Kanunun 26.Maddesine göre oluşturulan eğitim fonu. Bu fonun oranı sendika gelirlerinin %10’u kadardır.

b)Tüzüğün 4.Maddesi e) bendinde belirtilen durumların oluşmasında kullanılmak üzere sosyal yardım fonu. Bu fonun oranı sendika gelirlerinin %1’i kadardır.

Fonların işleyiş biçimi yetki ve sorumluluğa ilişkin esasları bu konuda çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 47 : BÜTÇE HAZIRLAMA VE BÜTÇE ESASLARI

Bütçe, bir seçim dönemini kapsayacak şekilde üç yıllık dönemler halinde “öngörülen” bütçe olarak hazırlanır. Şubeler tahmini bütçelerini genel kurullarında görüşüp karara bağladıktan sonra merkez yönetim kuruluna gönderir, merkez yönetim kurulu ise şube bütçelerini genel merkez bütçesiyle birleştirerek tek bütçe olarak merkez genel kuruluna sunar. Genel kurulca onaylanmış bütçede gösterilen harcama konuları dışında harcama yapılamaz, bütçe sınırları aşılamaz. Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu kararları ile gider bölümleri arasında aktarma yapılabilir. Genel merkez harcamaları yönünden merkez yönetim kurulu, şube harcamaları yönünden ise şube yönetim kurulu yetkili ve sorumludur. Diğer esaslar yönetmelikle belirlenir.

Madde 48 : DEMİRBAŞLARIN ALINIŞI, KAYDI, SATIŞI VE TERKİNİ

Demirbaş eşya satın alma, bağış veya hibe yoluyla edinilir. Demirbaş ihtiyacının satın alma yoluyla karşılanması halinde bütçe hazırlanırken genel merkez ve şubelerin demirbaş ihtiyaçları belirlenir ve bütçeye konur, bütçenin kesinleşmesinden sonra da merkez yönetim kurulu kararıyla ihaleyle toplu olarak alınır ve ilgili birimlere teslim edilir. Ancak toplu olarak alınamayan demirbaşlar ihtiyaç duyan birimler tarafından alınır. Sendikanın her türlü demirbaşı alındığı tarihten itibaren demirbaş defterine kaydedilir. Satılması gerekli görülen demirbaşların satılmasına Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir. Demirbaşlar açık arttırma ile satılır ve satış tutarı sendika alacağı olarak gelir kaydedilir. Atıl veya kullanılamaz durumda olan, hasar gören veya işlevini yitiren demirbaşların satılamaması halinde terkini yapılır. Diğer esaslar mali yönetmelikle belirlenir

Madde 49 : BANKA VE KASA İŞLEMLERİ

a)Sendika gelirleri, yönetim kurulunca belirlenecek bir bankada açılan merkezi tek bir hesapta toplanacak, aracı bankalara ve hesaplara yatırılan gelirler, en geç bir ay içinde merkezi hesaba transfer edilerek muhasebeleştirilir. Gelirler bu hesaba aktarılmadan harcama yapılmaz, bu şekilde yapılan harcamalar gider kabul edilemez. Bankaya yatırılan gelirler ve nakit çekimleri günlük olarak muhasebeleştirilir. Nakit çekimleri, havale ve çek ödemeleri biri Genel Mali Sekreter yada Genel Başkan olmak koşuluyla en az iki MYK üyesinin imzasıyla yapılır. Kasa günlük nakit miktarı, aylık asgari ücretin net tutarının 5 (Beş) katını geçemez. Bu miktarı aşan nakitler, en geç beş gün içinde banka hesabına yatırılır. Kasa giriş çıkışları kasa sorumlusu tarafından yapılır.

b)Şubelerde nakit çekimleri, havale ve çek ödemeleri, biri şube mali sekreteri yada şube başkanı olmak koşuluyla, en az iki şube yönetim kurulunun imzasıyla yapılır. Kasa günlük nakit miktarı aylık asgari ücretin net tutarının 2 (iki) katını geçemez. Bu miktarı aşan nakitler en geç 5 (Beş) gün içinde banka hesabına yatırılır. Kasa giriş çıkışları kasa sorumlusu tarafından yapılır.

VII – ÖDÜL VE CEZALAR

Madde 50 : Sendika merkezi ve şubeleri ilgili yönetmeliğe uygun olarak sendikaya önemli katkıları olanlara ödül verebilir, sendikanın amaçlarına uygun ödüller koyabilir.

Madde 51 : Sendika Merkez ve şube disiplin kurulları sendika tüzüğüne ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilerine disiplin cezaları verebilir.

a)Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma, üyeliğin askıya alınmasıdır.

b)Yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma ve temelli yöneticilikten uzaklaştırmadır.

İlgili üyeye savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez, verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir. Verilen cezaya ilgilinin itiraz hakkı vardır.

VIII – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 52 : YÖNETMELİKLER DÜZENLEME

Merkez ve taşra birimleri organlarının ve bağlı birimlerinin oluşumu, yetkileri ve görevleri ile tüzük hükümlerinden ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren yönetmelikler ; Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 53 : TOPLANTILARA KATILMA ZORUNLULUĞU VE ÇEKİLMELER

a) Merkez ve taşra birimleri ile kurul ve komisyonlarda görevlendirilenlerden, özürsüz olarak üst üstte 3 kez toplantıya gelmeyenlerin, o organ yada kuruldaki görevi sona erer ve yedekleri çağrılır.

b) Merkez ve taşra birimleri ile kurul ve komisyonlarda görevlendirilenlerden, istifa edenlerin yerine en geç 15 gün içinde yedeklerden en çok oy alanlar sırasıyla çağrılır.

Madde 54 : BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER

Merkez ve taşra zorunlu organlarından yalnızca birinde görev alınabilir. İki organa seçilen üye birinden ayrılmak zorundadır. Bir organ görevi ile delegelik birleşebilir.

Madde 55 : ORGANLARA SEÇİLENLERİN GÜVENCESİ

Merkez ve taşra organlarına seçilenlerden;

Yasa, tüzük ve genel kurul kararı ile kamu işyerindeki görevini bırakıp profesyonel olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenlerin, aylık ve özlük haklarının sendikaca ödenmesi ve diğer güvenceler için Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 56 : ÜCRET, MAAŞ VE YOLLUK ÖDEMELERİ

1-Yöneticileri aylıkları : Profesyonel yönetim kurulu üyesi emsali olan kamu görevlisinin almakta olduğu aylık, sosyal hak ve tazminatları aynen alır. Bu haklarda yapılacak her türlü resmi artıştan yararlanır. Profesyonel yönetim kurulu üyelerine bu şekilde ödenen aylık ücretler birbirinden farklı olursa bu farklılığı gidermek için % 5 ile % 30 arasında yıpranma payı ters orantılı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile aylık ücretlere eklenerek ödenir.

2-Uzman, Danışman, Eğitmen ve Avukatlık ücretleri : Genel kurulca onaylanmış bütçede belirtilen ilgili harcama hedefleriyle sınırlı kalmak kaydıyla merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanacak “Uzman, Danışman, Eğitmen ve Avukatlık Ücretleri Sözleşmesi” ile belirlenir.

3-Personel Ücretleri : Çalışanların ücret ve diğer hakları Genel Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Ücret İstihdam Sözleşmesi” ile belirlenir. Emeğin en yüce değer olduğu tarihsel gerçeğinden hareketle sendika organlarında ve bürolarında görevlendirilen yönetici uzman danışman ve eğitmen dışındaki tüm çalışanların sendikalı olmaları ve ücretlerinin toplu iş sözleşmesi ile belirlenmesi esastır. Bu statüye giren personelin ücret ve sosyal haklarını belirleyen toplu iş sözleşmeleri, personelin üye olduğu sendika ile merkez yönetim kurulu arasında yürütülen görüşmeler sonucu bağıtlanır ve genel kurul onayından sonra yürürlüğe konur.

4- Yolluk ve yolculuk ücretleri : Yolluk ve yolculuk giderlerinin ödenmesinde 6245 sayılı harcırah kanunu esas alınır, sendikal faaliyet ve örgütlenme çalışmalarında konaklama ve temsil giderleri Yönetim Kurulu Kararına bağlanır.

Madde 57 : BAĞLI BÜROLAR VE ELEMAN ATAMA

Sendika Şubelerinin olmadığı yerlerde (İl Temsilciliklerinde) büro açma yetkisi Genel Merkez Yönetim Kurulundadır.

              Madde 58 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği için merkez genel kurulu delegelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişiklikleri ayrı ayrı oylanır. Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Merkez Genel Kurulu, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

Madde 59 : TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR TASDİK ŞEKLİ

Sendikanın tutacağı defterler, dosya tasdik şekli ve kayıtların düzenlenme usul ve esasları 4688 yasa (41/e ve geçici madde 5) hükümleri gereğince ilgili bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde düzenlenir.

Madde 60: FESİH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ

            Sendikanın feshine karar vermek için merkez genel kurulu delegelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Fesih kararı ancak toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

            Fesih infisah ve kapatma halinde ENERJİ-İŞ’in mal ve para varlığı üyesi bulunduğu Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre kurulmuş Konfederasyona devredilir.

Madde 61:

Tüzükte yer almayan hükümler için Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda belirtilen yasaların hükümleri uygulanır.

Madde 62 : YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu Tüzük, 03/05/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 63: YÜRÜTME YETKİSİ

Bu tüzüğü ENERJİ İŞ adına Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Madde 64 : KURUCU ÜYELER